หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
     
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
     
  แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร
  แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
  แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
  แนวทางการพัฒนาด้านงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้
  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ