หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายมนัส คงประจักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-615582 ต่อ 12
นางสาวการะเกด มาศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-615582 ต่อ 14
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวเสาวนีย์ อ่ำยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-615582 ต่อ 15
นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-615582 ต่อ 18
นางพัชรี กลัดฟัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-615582 ต่อ 17
นายศรัญยพงศ์ เจียนพันธุ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ชำนานงาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 055-615582 ต่อ 16
นางธิติมา จินดาศักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 055-615582 ต่อ 19
นายมาศพงศ์ ฉิมอ้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 055-615582 ต่อ 20