หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 


 
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง


ด้วยนายชวลิต อุดพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เขตเลือกตั้งที่ 8 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่งที่ 1086/2566 เรื่องขยายระยะเวลาจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562   โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สุโขทัย  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้
1. วันเลือกตั้ง วันที่  30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2566
2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 19 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 23 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
3. สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
4. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 1 คน
5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เป็นเขตเลือกตั้ง
6. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน  1 เขตเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง  ที่จะมีการเลือกตั้ง  1  คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ที่  8  บ้านวงฆ้อง
7. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
7.1 บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7.3 ใบรับรองแพทย์
7.4 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,000.- บาท
7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน  6  รูป
7.6 หลักฐานการศึกษา (กรณีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม)  พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
7.7 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
7.8 หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
ประกาศ  ณ  วันที่   13   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2566นายมนัส   คงประจักษ์
ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 11.37 น. โดย คุณ สุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน