หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
สท0023.2/ว2999 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2998 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว1193 เชิญประชุมเรื่องระบบประปา  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว2976 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว2982 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 22 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.2/8239 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 22 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.4/ว2975 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 22 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1846